Colloquium 2024

 • Online
 • Dit evenement is afgelopen

Workshops

Opleiden met verschillende specialismen op een werkplek is een uitdaging. Interdisciplinair samenwerken is een vaardigheid die we in de opleiding zoveel mogelijk moeten ontwikkelen en kunnen toepassen. Afhankelijk van de mogelijkheden zijn er veel praktijkvoorbeelden te bedenken waar we de deelnemers voor willen uitdagen.

In deze workshop vertellen we over onze ervaringen en worden de deelnemers uitgenodigd zelf opleidingsvoorbeelden te ontwikkelen. Onderwijskundige feedback wordt gegeven.

Onderwerp: interdisciplinair opleiden vanuit de revalidatiegeneeskunde. Wat kunnen we andere specialismen leren en wat kan de revalidatiegeneeskunde van andere specialismen leren in de opleiding.

Sprekers:

 • Clemens Rommers, revalidatiearts, hoogleraar revalidatiegeneeskunde en medisch onderwijs Universiteit Maastricht / MUMC+/ Adelante, Maastricht.
 • Celine Timmermans, projectleider I-LIN en medewerker onderzoek en klinimetrie in Reade, Amsterdam.
 • Walter ten Eikelder, Onderwijskundige Federatie Medisch Specialisten
 • Judith Vloothuis, revalidatiearts en (plaatsvervangend) opleider revalidatiegeneeskunde Reade, Amsterdam.

Programma:

 • 00-05: Introductie workshop.
 • 06-10: De diabetische voet: revalidatiegeneeskunde en orthopedie: de aios revalidatie en orthopedie doen samen spreekuur op de diabetische voeten polikliniek, leren van elkaar en krijgen geïntegreerd supervisie.
 • 11-15: De interdisciplinaire leer en werkunit voor verpleegkunde en paramedici. Samen runnen van een deel van de klinische revalidatieafdeling door verpleegkundigen, paramedici en coassistenten; aandacht voor eigen verantwoordelijkheid, werkprocessen en uitvoering.
 • 16-20: Onderwijskundige adviezen en valkuilen voor samen opleiden. Samen leren van verschillende disciplines vergt afstemming en openstaan voor feedback.
 • 21-40: 3 groepen met gespreksleider voor ontwikkelen eigen voorbeeld in opleiding (max 8 per groep).
 • 41-55: terugkoppeling voorbeelden van de 3 groepen met onderwijskundige feedback.
 • 56-60: vragen en afsluiting.

Dwarslaesienetwerk Noord-Oost Nederland (NONed) is een samenwerkingsverband tussen Revalidatiecentrum Roessingh, Centrum voor Revalidatie UMCG, Revalidatie Friesland en Revalidatiecentrum Vogellanden. Het doel van ons netwerk is om dwarslaesiepatiënten specialistische zorg te bieden, indien mogelijk dichtbij huis en centraal wanneer noodzakelijk.

Het programma is ingedeeld in 4 presentaties:

 1. De historie: vanuit welke wensen en doelen is het samenwerkingsverband ontstaan? Welke stappen zijn genomen en welke partijen hebben daarin welke rol gehad? Welke hobbels zijn daarbij genomen?
 2. Een van de managers van de centra vertelt over juridische en financiële aspecten van de samenwerkingsovereenkomst.
 3. Revalidatieartsen uit de verschillende centra vertellen over de logistieke invulling, waaronder scholing en vergaderingen en over de voordelen die zij ervaren.
 4. Therapeuten vanuit de verschillende centra vertellen hoe de samenwerking door hen wordt ervaren en wat de voordelen hiervan zijn.

Sprekers:

 1. Drs. E.M. Maas, revalidatiearts Roessingh Enschede
 2. Manager/bestuurder vanuit 1 van de centra (naam volgt)
 3. Msc. J. Schuttevaar, revalidatiearts Roessingh
 4. Drs. W. van Gils, revalidatiearts Friesland
 5. 2-3 therapeuten vanuit de diverse centra (namen volgen)

ICMS is een interdisciplinair consortium (Radboud UMC, Sint Maartenskliniek, Universiteit Twente en Roessingh Centrum voor Revalidatie/research and Development) gericht op het gezamenlijk verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van aandoeningen van houding en beweging op basis van de vastgestelde drie programma’s en acht researchlijnen, met de expliciete wens dat het onderzoek toepasbaar is en maatschappelijk betekenisvol.

 1. Monitoring en ondersteuning van bewegen
 2. Persoonsgerichte (operatieve) behandeling en begeleiding
 3. Vroegdiagnostiek en gepersonaliseerde famacologie

Waarom is ICMS opgericht?

Het onderzoeks landschap in Nederland (en binnen EU)  is veranderd: waar het in toenemende mate gaat om grote publiek-private onderzoeks- en innovatieconsortia die multidisciplinair zijn samengesteld en streven naar wetenschappelijke excellentie en maatschappelijke impact. ICMS bundelt de in Oost Nederland aanwezige kennis op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, (technologische) innovatie en zorgverbetering.

Regiogericht

ICMS kan een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling van Oost Nederland tot een proeftuin voor medische technologie en zorginnovatie wat betreft aandoeningen van houding en beweging.

In deze workshop wordt ingegaan hoe de samenwerking binnen ICMS tot stand is gekomen. Daarnaast worden een aantal inhoudelijke thema’s behandeld.

Sprekers:

 • Hans Rietman: revalidatiearts en hoogleraar Roessingh/UT
 • Noel Keijzers: hoogleraar SMK/Radboud
 • Rita Schriemer: coördinator patientenparticipatie Sint Maartenskliniek
 • Bart van den Bemt: senior apotheker en hoogleraar Sint Maartenskliniek
 • Stephanie Jansen – Kosterink: senior onderzoeker RRD

Het IZA gaat uit van werken binnen regionale netwerken. Maar waar begin je als instelling met regionale samenwerking? En wat is de rol van de revalidatiearts hierbij?

Gestart wordt met een plenaire inleiding door Jan Welmers, voorzitter Raad van Bestuur Heliomare en Martijn Klem, directeur Revalidatie Nederland: samenwerking in de regio met ketenpartners. Ziekenhuizen, GRZ, thuiszorg, eerste lijn. Welke rol pak je daarin? De sprekers gaan in op de stelling dat het geen vraag is óf je die rol moet pakken, maar hóe. De sprekers gaan met elkaar en met de deelnemers in gesprek over de vraag of revalidatieartsen en aanbieders wel de luxe hebben om zich tot MSR beperken als zij ook in de toekomst goede revalidatie willen bieden. Vervolgens gaan zij in op de mogelijkheden die digitale en hybride revalidatie in deze regionale netwerken kunnen spelen. Na de plenaire inleiding gaan de deelnemers digitaal uiteen in subgroepen van ongeveer 10 personen om met elkaar te bespreken welke rol je als revalidatiearts kunt (of eigenlijk moet) gaan vervullen. Kunnen deelnemers leren van elkaar? Of elkaar aanvullen? Durven we de blinde vlek te benoemen die we misschien hebben? Zodat we samen echt werk kunnen maken van toekomstbestendige revalidatie?

Vereiste voorkennis: Deelnemers aan deze workshop hebben het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatie Geneeskunde, jaargang 46, nummer 1, januari 2024, ‘focus op IZA’ gelezen.

Sprekers:

 • Jan Welmers, voorzitter Raad van Bestuur Heliomare
 • Martijn Klem, directeur RN

Voldoende en gevarieerd bewegen is nodig om fit en gezond te blijven en vitaal ouder te worden. Om bewegen een vanzelfsprekend onderdeel te maken van ieders dag, is verandering noodzakelijk. Veranderingen in leefstijl en de omgeving waar mensen dagelijks mee te maken hebben.

Jij als professional in de zorg kunt dankzij jouw signalerende, informerende en faciliterende rol veel betekenen. Zelf, maar vooral in samenwerking met anderen. In het visie document van de Federatie Medisch Specialisten “Medisch Specialist 2025” uit 2017 hebben we dat al opgeschreven.

Medisch specialisten zijn BETROKKEN BIJ GEZONDHEID EN GEDRAG. Naast het behandelen van ziekte spelen medisch specialisten in 2025 een belangrijke rol in preventie van ziekte en het behoud van functioneren, zowel voor de individuele patiënt als voor de samenleving.

Zorg vindt plaats in zorgnetwerken van zorgprofessionals (netwerkgeneeskunde). Een zorgnetwerk neemt de behoefte van de patiënt als uitgangspunt, vanuit de gedachte dat verschillende spelers in het netwerk op verschillende momenten waarde kunnen toevoegen voor de patiënt. Medisch specialisten nemen het voortouw bij de ontwikkeling van deze netwerken, zowel fysiek als digitaal.

Het Integraal Zorg Akkoord uit 2022 zet die beweging voort. Netwerken worden uitgebreid naar regionale netwerken met partners van buiten de zorg, en samen met de patiënt zorgen we voor passende zorg met meerwaarde voor de patiënt en gericht op gezondheid in plaats van ziekte.

Mooie teksten, maar hoe zet je die nu om naar meer beweging in de dag van patiënten: wat kunnen jij en jouw collega-zorgprofessionals, samenwerkingspartners en patiënten doen om dit voor elkaar te krijgen? Wat is dan passende zorg en wat zijn aantoonbaar effectieve acties?

In deze workshop komen uitdagingen in de samenwerking binnen een (beweeg)netwerk aan bod. Hoe verloopt samenwerking in de keten? Waar liggen lokaal kansen? Om vervolgens het vizier te richten op de toekomst: tips: wat kun je morgen al doen om op weg naar een zorg netwerk, en wat vraagt meer aandacht op de lange termijn? 

Sprekers

 • Annette van Kuijk, revalidatiearts Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Miriam de Werd, beleidsadviseur leefstijl Jeroen Bosch Ziekenhuis

Programma

 • 00.00-00.15 Samen In beweging: De Theorie. De rol van de medisch specialist bij stimuleren van beweeggedrag; van Visie document Medisch Specialist 2025 naar het Integraal zorgakkoord. Plenair deel: Voordracht met informatie wat Visiedocument met IZA zeggen over hoe en de rol van de medisch specialist
 • 00.15-00.30 Samen In beweging: Hoe kan dat netwerk er uitzien in de praktijk? Plenair deel: Voordracht met voorbeeld van het beweegnetwerk vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
 • 00.30-00.50 Morgen samen in beweging: Hoe creëer jij een zorg netwerk voor jouw patiënten? Wat kun je morgen al doen? Wat vraagt meer aandacht op de lange termijn en wie heb je daarvoor nodig? Interactief deel; leren van elkaar door uitwisseling van ideeën.
 • 00.50-01.00 Afsluiting. Plenair deel: Delen lessons learned en afsluiting met take home message