DCRM 2023

 • s-Hertogenbosch
 • Dit evenement is afgelopen

Parallel session B

Revalidatie is een vak dat zich uitstekend leent voor innovatie. Maar de praktijk blijkt weerbarstig. Een goede voorbereiding met tijdig betrekken van eindgebruikers en stakeholders, vroegtijdig nadenken over implementatie en financiering kan helpen voorkomen dat goede ideeën vroegtijdig of zelfs in de eindfase stranden.

Leerdoel voor de deelnemers. Na afloop van de sessie hebben deelnemers:

 • kennis van het bestaan van een landelijk innovatienetwerk en nemen daar eventueel actief deel aan;
 • kennis over de manier waarop zij vanuit hun eigen professie en functie kunnen bijdragen om een innovatie tot een succes te maken;
 • geleerd van praktijkvoorbeelden van geslaagde innovaties.

Doelgroep: Iedereen geïnteresseerd in, en betrokken bij innovaties in de revalidatie zorg, zoals revalidatieartsen, innovatiemanagers, therapeuten en bestuurders. Voor de innovatie managers en eventueel ook de bestuurders is er de mogelijkheid om alleen voor dit onderdeel in te schrijven voor de DCRM.

Sprekers

 • MSc Jeroen Smale, beleidsadviseur RN
 • Dr. Robert Pangalila, revalidatiearts Rijndam
 • Dr. Stephanie Jansen-Kosterink, senior onderzoeker, Roessingh Research and Development
 • Dr. Corien Nikamp, onderzoeker Roessingh Research and Development
 • Dr. Nynke Biegel-Slappendel, Rijndam
 • Wolanda Werkman, Rijndam

Programma:

 • Overzicht van innovaties in de Nederlandse revalidatieinstellingen – Robert Pangalila en Jeroen Smale
 • Twee praktijkvoorbeelden van geslaagde innovaties in de praktijk van elk 10 minuten:
  • Vroege verstrekking van EVO na CVA, implementatie van een nieuw spreekuur – Corien Nikamp, Roessingh Research and Development:
  • Cirkels van nabijheid- Wolanda Werkman en/of Nynke Biegel, Rijndam:
 • In groepen uiteen: in twee (aantal afhankelijk van aantal deelnemers aan de workshop) groepen uiteen om vanuit de eigen professie met elkaar te bespreken waar de workshopdeelnemers in hun eigen instelling tegenaan lopen. En hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een succesvolle innovatie.
 • Het vergroten van de impact van (gepersonaliseerde) zorgtechnologie in de revalidatiezorg door gebruikt te maken van de SROI methode – Stephanie Jansen-Kosterink, Roessingh Research and Development. De internationaal gevalideerde methode is erg geschikt voor een maatschappelijke impact van een (technologische) innovatie zichtbaar te maken.
 • Aan de slag: Na een kort uitleg over de methode gaan we samen aan de slag met de Innovatie Matrix. In groepjes zullen de deelnemers werken aan de thema van deze matrix (belanghebbende, inbreng, opbrengsten, impact, waarde) voor een eigen (technologische) innovatie.
 • Afronding: Hierin kijken we naar het vervolg (binnen VRA en RN).

De (bekostiging van de) revalidatiegeneeskunde staat onder druk en die druk lijkt alleen maar verder toe te nemen. De klinische revalidatie binnen de MSR en GRZ staan steeds meer ter discussie en er moet steeds meer zorg worden verplaatst naar de 1e lijn. Hoe gaan wij als revalidatieartsen om met deze en andere factoren die de toekomst van de MSR bepalen? En hoeveel invloed hebben wij zelf eigenlijk?

De beroepsbelangen commissie (BBC) organiseert samen met een vertegenwoordiger vanuit een zorgverzekeraar een workshop om u mee te nemen in een aantal actuele thema’s die op dit moment verder vorm krijgen, o.a. vanuit het IZA. Door middel van een interactieve discussie worden verschillende standpunten besproken zodat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen.

Sprekers: 

 • MD Paul Dekker, revalidatiearts LUMC
 • MD Marco Persoons, medisch adviseur CZ
 • MD Willemijn van Gils, revalidatiearts Revalidatie Friesland 

Programma:

Na een korte introductie worden middels verschillende stellingen 4 thema’s en de visie hierop vanuit de zorgverzekeraar besproken door een interactieve discussie met de sprekers en het publiek.

Doel:

Na het volgen van deze workshop is de deelnemer op de hoogte van verschillende thema’s die de toekomst van MSR medebepalen, en hoe vanuit het perspectief van zorgverzekeraars naar deze thema’s wordt gekeken.

Wetenschappelijk onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de kwaliteit van zorg en aan ‘rehabilitation for all’. Een voorwaarde daarvoor is wel, dat nieuwe inzichten uit onderzoeksresultaten worden geïmplementeerd in de praktijk. ‘Implementatie’ is dan ook één van vier pijlers van het VRA beleidsplan ‘research coördinatie’. Succesvollere implementatie van resultaten uit onderzoek in de zorgpraktijk is klinisch zeer relevant en komt direct ten goede aan patiënten.

Implementatie wordt door onderzoekers veelal gezien als iets dat gebeurt aan het einde van het onderzoek, als de resultaten bekend zijn. De ervaring heeft echter geleerd, dat het voor een succesvolle implementatie essentieel is om degenen die met de inzichten aan de slag moeten al veel eerder te betrekken. Namelijk aan het begin van een onderzoek, bij het maken van het onderzoeksvoorstel. Inclusiviteit, alle partijen (o.a. ervaringsdeskundigen) betrekken die betrokken zijn bij het onderwerp, vergroot de kans op daadwerkelijke implementatie en dus van de impact van een onderzoek. Dit is echter niet eenvoudig. Verschillende partijen kunnen een andere kijk hebben op de problematiek en heel verschillende dingen willen bereiken met het onderzoek. Met deze workshop willen we de bewustwording vergroten van het belang van ‘implementatie als eerste stap’ én deelnemers handvatten geven om dit in hun eigen onderzoek vorm te geven.

Sprekers

 • PhD Esther Hosli, research coordinator VRA
 • PhD Marlies Welbie, onderzoeker Hogeschool Utrecht lectoraat ‘Onderzoekend vermogen’
 • 5 ervaringsdeskundigen, 1 per subgroep

Programma:

•          Inleiding over implementatie en over de ‘cirkelen rond je onderzoek’ methodiek  (25 min)

•          In kleine groepen aan de slag met de aangereikte methodiek (45 min). Als casussen gebruiken we kennishiaten uit de kennisagenda revalidatiegeneeskunde

•          Discussie, conclusie, ‘take home messages’, vinden van relevante informatie en ondersteuning (20 min)

Maximaal aantal deelnemers aan de workshop: 50

In the recent decades, more persons are aging with their spinal cord injury (SCI). These persons are prone to develop secondary health conditions, which cause an additional burden and limitations in participation. Well organized follow-up care is thus of utmost importance to meet the needs of this group.

Several aspects of follow-up care for people with SCI were revised in the past years to enable persons with SCI to maintain optimal functioning, prevent complications and to support healthy aging. This includes providing care in a network, the implementation of interdisciplinary follow-up clinics and monitoring persons with SCI with objective measurements. In this session, leading examples and scientific results of these changes in rehabilitation care will be discussed.

Learning objectives:

 • To learn about regional network formation
 • To learn about interdisciplinary follow-up clinics
 • To learn about the benefits of regular interdisciplinary follow-up clinics for health and functioning
 • To learn about the added value of objective measurements in follow-up check-ups
 • To learn about the importance of attention to nutrition in follow-up check-ups to improve health

Sprekers:

 • MD PhD Rutger Osterthun, rehabilitation physician Rijndam Rehabilitation Center and Erasmus MC, Rotterdam, the Netherlands
 • MD Nora Jacobs, resident rehabilition medicine, Roessingh, Enschede, the Netherlands
 • PhD Tijn Van Diemen, researcher St. Maartenskliniek, Nijmegen, the Netherlands
 • MPA Ludwine Van Orsouw, Physician Assistant, Reade, Amsterdam the Netherlands
 • Drs. Willemijn Faber, rehabilitation physician Heliomare

Programma:

 • Overview of changes in epidemiological characteristics of persons with SCI, the organization of rehabilitation care and initiatives in the past years to meet the needs of persons with SCI (12 min)
 • Description of how SCI follow-up care is organized regionally in the northeast of the Netherlands, to provide appropriate care for all persons with SCI in that region. (17 min)
 • The results of a retrospective study including 264 people with SCI attending one or more interdisciplinary follow-up clinics will be discussed. Further the added value of a questionnaire will be presented. (17 min)
 • Overview of how regular outcome measurements during and after SCI rehabilitation can be used to evaluate and adjust the treatment or simply provide motivation to adhere to the current treatment. (17 min)
 • More attention to nutrition in the chronic phase might prevent overweight but also secondary complications like neurogenic bowel problems. The first findings of research on the diet of patients with long-standing SCI will be discussed. (17 min)
 • Panel discussion (10 min) 

In English

To increase gait capacity, Ankle-Foot Orthoses (AFOs) are commonly prescribed in people with neurological impairment such as stroke and incomplete SCI patients. AFOs aim to minimize gait deviations by providing stability and assisting push off during stance and facilitating clearance during swing. To improve the efficacy of AFOs for optimizing gait capacity, several influential factors have been investigated. One of the most important factors is AFO alignment, which determines the orientation of the ground reaction force (GRF) in relation to the joint rotation centers. By making small adjustments to the heel height of the AFO-footwear combination or the angle between the ventral shell and footplate of the AFO, the orientation of the GRF can be manipulated until optimal AFO alignment is achieved.

The first part of this mini symposium will focus on the clinical importance and current clinical practice of AFO alignment by presenting several show cases. The second part of the symposium will focus on new technological developments that can be used to optimize AFO alignment. The validity, reliability and responsiveness of the use of inertial movement sensors in assessing Shank to vertical angle for AFO alignment will be presented. The second technological method is the automated localization of human joints in figures and videos by artificial intelligence (AI). The results of this technique in 20 patients will be presented. In the final part of the symposium, we will discuss which steps need to be taken to ensure  implementation of AFO alignment in current practice of rehabilitation centers in the next three years.

Learning objectives:

 • Importance and current clinical practice of AFO alignment in rehabilitation
 • New technological developments to improve AFO alignment
 • How to implement AFO alignment in your clinical practice

Speakers: 

 • Prof Noel Keijsers, professor Clinical Motor Control, Sint Maartenskliniek / Radboud
 • Prof dr Han Houdijk, professor  ‘clinical movement ‘sciences’ UMCG/RUG
 • PhD, MD Viola Altmann, rehabiliation physician, Klimmendaal, Loughborough
 • PhD Juha Hijmans, associate professor, UMCG/Beatrixoord
 • PhD Lysanne de Jong, manager research & development, OIM orthopedie / Sint Maartenskliniek
 • MSc Mitchel van der Waard, junior researcher, Sint Maartenskliniek

Programme:

 • Introduction (5 minutes) – Prof dr Noel Keijsers and Prof dr Han Houdijk
 • Clinical importance of AFO alignment (15 minutes) – Viola Altmann (Klimmendaal, Loughborough).
 • Current clinical practice of AFO alignment (15 minutes) – Juha Heijmans (UMCG/Beatrixoord):
 • Use of inertial movement sensor in AFO alignment (15 minutes) – Lysanne de Jong (OIM orthopedie / Sint Maartenskliniek):
 • Markerless AI in AFO alignment (15 minutes) – Mitchel van der Waard (Sint Maartenskliniek):
 • Aligning the implementation in clinical practice – Discussion (15 minutes) – Noel Keijsers (Sint Maartenskliniek / Radboud) & Han Houdijk (UMCG/RUG)

In de nieuwste richtlijn ‘Herseninfarct en hersenbloeding’ is een module Non-invasieve hersenstimulatie met rTMS opgenomen. rTMS staat voor repetitieve transcraniële magnetische stimulatie. In deze module wordt genoemd dat verscheidene onderzoeken suggereren dat non-invasieve hersenstimulatie het herstel na een herseninfarct of hersenbloeding kan bevorderen. Omdat er nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs is van hoge kwaliteit, wordt het gebruik van rTMS vooralsnog nog niet aanbevolen. Door het uitvoeren van een multicenter onderzoek komt hier mogelijk verandering in. In dit mini-symposium geven we je graag de nieuwste inzichten op dit gebied mee.

Sprekers: 

 • PhD Diana Oosterveer, revalidatiearts en senior onderzoeker bij Basalt, voorzitter O&O van de WHR
 • dr. Bas Neggers, biofysicus, associate professor neuroimaging onderzoeksgroep, UMC Utrecht
 • prof.dr. Rick Dijkhuizen, hoogleraar Experimental/translational Neuroimaging, UMC Utrecht
 • MSc Jord Vink, technisch geneeskundige, PhD student, UMC Utrecht
 • prof.dr. Anne Visser Meily, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde en revalidatiearts UMC Utrecht

Programma:

 • 20min: Neuroplasticiteit na een beroerte: zijn er aangrijpingspunten voor behandeling? – Prof.dr. Rick Dijkhuizen
 • 15min: Het werkingsmechanisme van hersenstimulatie – Dr. Bas Neggers  Hersenstimulatie, oftewel repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) is een methode waarmee bepaalde gebieden van de hersenen met een magnetisch veld tijdelijk minder of meer actief kunnen maken.  
 • 20min: De resultaten van B-STARS monocenter onderzoek en het multicenter vervolg – Jord Vink (Een gerandomiseerde mono-center klinische trial naar de behandelingseffecten van rTMS op armfunctieherstel bij 60 patiënten met een CVA (de B-STARS studie) toonde veelbelovende resultaten: significant meer armfunctieherstel dan placebo behandeling, significant meer herstel op verschillende secundaire maten binnen de domeinen functie, activiteit en participatie en verkorting van de opnameduur. De veelbelovende resultaten uit de monocenter trial vragen om vervolgonderzoek in de vorm van een multicenter trial, waarmee afdoende bewijs gegenereerd kan worden voor de toepassingsmogelijkheid van deze behandeling in de revalidatie. Daarvoor is recent een subsidie toegekend via het programma ‘Veelbelovende zorg’ van Zorginstituut Nederland en ZonMW.)
 • 20min: De ervaringen van patiënten – Prof. Dr. Anne Visser Meily en een patiënt die deelnam aan de B-STARS. Anne Visser interviewt een patiënt om zo inzicht te geven in de patientervaringen van behandeling met hersenstimulatie.
 • 15min: Discussie en vragen