DCRM 2024

  • Beatrixtheater Utrecht
  • 7 november 2024 09:00 - 8 november 2024 17:00

DCRM 2024

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) organiseert het DCRM live in Utrecht op 7 en 8 november 2024.

Wijziging voertaal
Dit jaar zal de voertaal van het DCRM in het Nederlands zijn. Dit wil zeggen: het plenaire programma, debat, workshops en mini-symposia zullen in het Nederlands zijn. Wetenschappelijke posters en free paper sessies blijven in het Engels.

Thema
Het thema dit jaar is: ‘Maatschappelijke veranderingen: kansen voor de revalidatiegeneeskunde’. De maatschappij verandert, en dat biedt kansen voor de revalidatiegeneeskunde.

Door de toenemende vergrijzing van de Nederlandse bevolking en de stijging van het aantal chronisch zieken, de afname van de beroepsbevolking en de stijgende kosten voor de gezondheidszorg neemt de druk op de zorgsector toe. De traditionele gesegregeerde manier van werken is niet langer het antwoord, zeker omdat de zorgvraag toenemend complexer en discipline overstijgender wordt. Betere diagnostiek en behandelingen voor meerdere aandoeningen leiden tot verandering in de zorgvraag. Daarnaast zien we een trend naar meer persoonsgerichte zorg, preventie en behandeling aan of nabij huis, wat het streven naar gestandaardiseerde behandelingen compliceert. Deze uitdagingen bieden kansen voor de revalidatiesector. Revalidatie, in de breedste zin van het woord, verbindt de zorg en het sociale domein en is, o.a. met leefstijlprogramma’s, essentieel voor het behalen van de gezondheidsdoelen zoals geformuleerd in het Integraal Zorgakkoord en door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’ van de Federatie Medisch Specialisten benadrukt het streven naar een holistische benadering van zorg en het bevorderen van positieve gezondheid. In 2025 is het de ambitie dat medisch specialisten samen met patiënten werken aan het optimaliseren van hun functioneren. Revalidatieartsen zijn al pioniers op dit gebied en kunnen als voorbeeld dienen voor andere specialismen. Het revalidatieonderzoek staat wereldwijd hoog aangeschreven en innovatie door onderzoek is cruciaal om aan te sluiten bij maatschappelijke en zorg gerelateerde veranderingen. Een niet te missen ontwikkeling is daarbij de kunstmatige intelligentie oftewel artificial intelligence (AI). Juist in deze tijden van grote technologische en maatschappelijke ontwikkelingen is het zaak om snel te kunnen anticiperen en daarmee de relevantie te behouden. Het DCRM-congres zal hieraan zeker een belangrijke bijdrage leveren.

Deelnemers krijgen een breed scala aan workshops, postersessies en mini-symposia aangeboden en kunnen deelnemen aan een debatsessie. Zoals gewoonlijk zullen toonaangevende en inspirerende keynote sprekers hun visies delen. DCRM 2024 biedt een platform om het belang te benadrukken van het zien van maatschappelijke veranderingen als een kans in plaats van een bedreiging.

We nodigen revalidatieartsen,  onderzoekers, aiossen revalidatiegeneeskunde en andere zorgprofessionals van harte uit om abstracts in te dienen voor workshops, mini-symposia, posters of mondelinge presentaties en om zich bij ons aan te sluiten bij DCRM 2024 in Utrecht.

We kijken ernaar uit om u live te ontmoeten bij DCRM 2024 in het Beatrixgebouw in Utrecht!

Dr. Nicole Voet
Voorzitter Commissie Wetenschap & Innovatie